Thông tin Việt

  1. Thông tin về trường học
  2. Quyền lợi và trách nhiệm của học sinh và người đại diện pháp lý của trẻ chưa đủ tuổi thành niên
  3. Thông tin dành cho phụ huynh - người ngoại quốc về chức năng của giáo dục ngoại khóa trong hệ thống giáo dục của Séc

Publikována: 12.5.2015

Vytvořil(a): Zdeňka Švecová

  Kalendář

Středa 23.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 24.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 25.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 26.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 27.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 28.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 29.8.

Hlavní prázdniny