Střední školy - přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018
po novele č. 178/2016 Sb. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Informace k přijímacímu řízení

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky přímo k rukám ředitelů SŠ, a to do 1. března 2017, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016.

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotná přijímací zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s vyjímkou oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou).

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

  • 1. termín: 12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání, 18. dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  • 2. termín: 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání, 20. dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

  • 1. termín: 11. května 2017
  • 2. termín: 12. května 2017

Přípravu, zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné SŠ, na níž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna 2017.

V přijímacím řízení se může, ale nemusí konat „školní přijímací zkouška". Obsah a formu stanovuje ředitel školy. Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech v termínu od 12. dubna do 28. dubna 2017 a v nematuritních oborech v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2017.

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou se v prvním kole přijímacího řízení koná v termínech od 15. do 31. ledna 2017. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2017. V oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v  pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 15. února 2017. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané SŠ slouží zápisový lístek (ZL), žák ZL obdrží na základní škole nejpozději do 15. března.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88.

Další informace k přijímacímu řízení najdete v přiloženém souboru (pod tímto příspěvkem).

 

Obrázek: Pixabay.com [online]. [cit. 2016-11-06]. K dispozici tady pod licencí Creative Commons CC0 Public Domain (volné dílo).

Přiložené soubory:

Publikován: 6.11.2016

Vytvořil(a): Zdeňka Švecová

  Kalendář

Středa 23.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 24.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 25.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 26.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 27.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 28.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 29.8.

Hlavní prázdniny